Kmetijska mehanizacija

Kmetijska mehanizacija

 Marko Glušič, Vodja Medpodjetniškega Izobraževalnega Centra
Kmetijska mehanizacija je del predmeta logistika in mehanizacija v kmetijstvu.
- -
Tukaj boste na kratko izvedeli o vrstah traktorjev, njihovi uporabnosti in prednostih. Na kaj morate biti pozorni pri delu s kmetijsko mehanizacijo, pred njenim nakupom, kako jo je potrebno vzdrževati in kaj morate imeti za vse to.
-
To so le res kratki povzetki izvrstnega učbenika Varno delo s traktorji in traktorskimi priključki, ki ga je napisal Marko Glušič, univ. dipl. ing. kmetijstva.
-
Traktorje v osnovi delimo na dva osnovna sklopa to so enoosni traktorji in dvoosni traktorji.
 • Kmetijska mehanizacija - enoosni traktorji so traktorji, ki imajo samo eno pogonsko os, ozek kolotek, hitrost gibanja običajno ne presega 15 km/h, nimajo vgrajenih svetlobnih teles in so manjših moči. V to skupino sodijo motokultivatorji, motorne freze, kosilnice in drugi podobni stroji,ki imajo samo eno pogonsko os.
 • Ti traktorji so v uporabi predvsem kot pogonski in delovni stroji na vrtovih, v vinogradih, rastlinjakih oziroma povsod tam kjer imamo opraviti z manjšimi delovnimi površinami. Enoosni traktorji se lahko uporabljajo za vsa dela v kmetijstvu, vendar pa je njihova delovna kapaciteta bistveno manjša kot pri dvoosnih traktorjih.
  Enosni traktor - Freza Enosni traktor - Snežna freza  Enosni traktor - Strižna kosilnica 
  Freza
  Snežna freza 
   Strižna kosilnica
 • Kmetijska mehanizacija - dvoosni traktorji so traktorji, ki imajo dve pogonski osi, običajno so s pogonom na zadnja kolesa vendar to v zadnjem obdobju tehnološkega in tehničnega razvoja ne drži več, kajti današnji traktorji, ki prihajajo na tržišče, so v večini primerov opremljeni s štirikolesnim pogonom in le redki imajo pogon samo na eno os (praviloma na zadnjo).
 • Osnovna razdelitev dvoosnih traktorjev loči kolesne dvoosne traktorje in traktorje goseničarje. Na kolesih kolesnikov so gumijaste pnevmatike, pri goseničarjih pa so nameščene gosenice, ki so lahko gumijaste ali kovinske.
 • Dvosni traktor s pnevmatikami  Dvosni traktor s kovinskimi gosenicami Dvosni traktor z gumijastimi gosenicami 
   Dvosni traktor
  s pnevmatikami
   Dvosni traktor 
  s kovinskimi gosenicami
   Dvosni traktor
  z gumijastimi gosenicami
 Standardni traktor Kmetijska mehanizacija - Standardni traktorji
So najbolj razširjeni in uporabni. Glavno mesto za priključevanje priključkov imajo v zadnjem delu, pri novejših izvedbah pa tudi na sprednjem delu. S sistemom tritočkovnega pripenjanja je mogoč priklop večine nošenih, polnošenih ali vlečenih priključnih strojev.
 Zgibni traktor
Kmetijska mehanizacija - Zgibni traktorji
Zglobni ali zgibni traktorji imajo precejšnjo podobnost s standardnimi traktorji. Razlikujejo se v načinu krmiljenja, saj je pri zglobnih omogočeno v pregibanju njegovega osrednjega dela. Pri nekaterih izvedbah je to natančno v sredini traktorja pri drugih pa je to mesto zamaknjeno nekoliko naprej ali nazaj, odvisno od namena uporabe. Ti traktorji imajo zaradi pregiba zelo ugoden krog obračanja.
 Ogrodni Traktor
Kmetijska mehanizacija - Ogrodni traktorji
Ogrodni traktorji so traktorji, ki se bistveno razlikujejo od standardnih traktorjev, in sicer tako po izgledu kot tudi načinu priključevanja priključnih strojev. Kabina je običajno v zadnjem delu stroja, motor pa je nameščen pod ali za kabino. Njihova dobra lastnost je dobra preglednost.
 Sistemski traktor
Kmetijska mehanizacija - Sistemski traktorji
Sistemski traktorji so podobni standardnim traktorjem s to razliko, da imajo pogon na obe premi in za kabino dodaten prostor. Na njih je mogoče priključevati večje priključne stroje, združene v sistem dela, kar v enem hodu omogoča izvedbo več faz in boljšo oz. večjo izkoriščenost moči traktorja.
 Univerzalni traktor
Kmetijska mehanizacija - Univerzalni traktorji
Hitri univerzalni traktorji so prav tako namenjeni za kmetijska dela vendar pa se jih s pridom uporablja tudi v komunalne in druge namene. Njihova odlika je visoka potovalna hitrost zato so zelo primerni tudi za cestni transport.
 Traktor Vlačilec Kmetijska mehanizacija - Traktorji vlačilci
Vlačilci so podobni standardnim traktorjem vendar večjih moči - običajno nad 100 kw in se uporabljajo za vleko težkih strojev. Obe gredi sta pogonski in razpored teže je 50 : 50 Njihovo krmiljenje je običajno urejeno preko vseh pogonskih koles. Nekateri tipi vlačilcev, ki dosegajo moč 200 kw in več imajo tudi dvojna kolesa
 
Kmetijska mehanizacija - Specialni traktorji v to skupino sodijo: sadjarsko-vinogradniški traktorji, traktorji za strmine, visoko kolesni traktorji in dvoriščni traktorji.
 Sadjarsko vinogradniški traktor Sadjarsko vinogradniški traktorji so namenjeni za delo v nasadih, kar tudi pogojuje njihovo manjšo širino kot jo imajo običajni traktorji. Moč motorja je odvisna od želja in potreb kupca in običajno ne pogojuje njihove specifične konstrukcije. Značilnost te skupine traktorjev je tudi, da imajo posebno izvedbo kabine, ki je nižja od običajnih kabin, nima ravnega dna, je zožena, popolnoma zatesnjena in z regulacijo čistega zraka.
 Gorski traktor Traktorji za strmine oz. gorski traktorji se zelo razlikujejo od standardnih traktorjev že po samem izgledu. Njihova glavna značilnost je široka medosna razdalja, nizko težišče, uporaba zelo širokih pnevmatik - običajno s posebnim profilom, ki ne poškoduje travne ruše. Poleg navedenih lastnosti so ti traktorji zelo gibljivi, stabilni in uporabni predvsem v zelo nagnjenem terenu in to ne glede ali gre za bočne ali vzdolžne nagibe.
 Visoko Kolesni Traktor Visoko kolesni traktorji so tudi podobni standardnim traktorjem, namenjeni pa so predvsem za prevoze krme ter delu na dvorišču. Odlikuje jih visoka okretnost, in velika uporabnost za določena namenska dela.
 Dvoriscni traktor Dvoriščni traktorji so namenjeni delu na gospodarskih dvoriščih ali v skladiščih.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Da je pravilno priklapljanje nošenih priključkov bistven pogoj varnega in učinkovitega dela. Za delo pravilno naravnanje stroja je mogoče le s tritočkovnim priključnim drogovjem. Elektronsko krmiljena hidravlika omogoča večjo eksploatacijsko učinkovitost delovnih strojev in hkrati zagotavlja večjo delovno varnost.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Traktorski priklop naj bo takšen, da olajša pripenjanje in zagotavlja osnovno varnost tako upravljavcu stroja kot tudi ostalim udeležencem v prometu. Izgubljen standardni sornik je treba nadomestiti z ustreznim novim sornikom istega standarda, ki bo ob pravilnem pripenjanju zagotavljal enako varnost. Tudi pri starejših traktorjih je zaradi lažjega dela in varnosti smiselno namestiti sodobnejši priklop s katerim se lažje in varneje rokuje.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Traktorji so pogonski agregati, ki se neravnem in spolzkem terenu obnašajo popolnoma drugače kot na prometni cesti. Traktorji so razvrščeni v več različnih skupin, ki se med seboj razlikujejo predvsem po namembnosti oz. njihovi uporabnosti za posamezne vrste del, pa tudi po osnovni konstrukciji. Vsak nakup traktorja mora temeljiti na osnovnem namenu proizvodne usmeritve in sami konfiguraciji terena. Pred nakupom določene vrste traktorja pa je treba tudi dobro preučiti njegove delovne lastnosti.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Pri stabilnosti traktorja se je treba zavedati, da je traktor stroj s tritočkovnim podprtjem in v primeru, ko se sila težišča premakne na mejni rob tega podprtja, se stabilnost traktorja nevarno zmanjša. Na težišče traktorja vpliva statična stabilnost, še veliko bolj pa dinamična stabilnost. Pri delu je teren zaradi izboklin in depresij pogosto zelo razgiban, kar pa lahko usodno vpliva na stabilnost traktorja in priključnih strojev in lahko pride do hudih nesreč. Na stabilnost traktorja pri delu vplivajo tudi vrste priključnih strojev, ki so lahko nošeni, polnošeni ali vlečeni. S svojo zgradbo v vseh primerih spremenijo osnovne konstrukcijske značilnosti traktorja.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Pri nakupu traktorja in traktorskega priključka moramo preveriti, da je vgrajen ustrezen sistem zavor. Na traktorju se prenos sile na zavorne cilindre prenaša mehansko, hidravlično ali pnevmatsko. V vseh primerih zavornih sistemov je pomembno, da so primerno vzdrževani, še posebej pa je pomembno za mehanski prenos zavorne sile. Na priklopnikih je najpogostejši sistem zavor, ki delujejo s pomočjo stisnjenega zraka, vse pogostejši osnovni medij za prenos zavorne sile pa je tudi hidravlično olje.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Polovico delovnega časa zasledimo traktorje in priklopnike ali ostale priključne stroje na prometnih poteh, torej so sestavni del prometa. Prav to je temeljni razlog, da morajo biti tudi traktorji tehnično brezhibni in da imajo vozniki traktorjev v prometu enako kulturo kot vsi drugi udeleženi. Pri nalaganju tovora na traktorske priklopnike je nujno potrebno upoštevati osnovno tehnično specifikacijo za posamezen priklopnik, naložen tovor pa na priklopniku ne sme zastirati svetlobnih teles. Zaradi dela na njivah in travnikih se v primeru razmočene zemlje blato prenese na cestišče, kar pa mora voznik traktorja oz. njegov pomočnik takoj odstraniti.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Priklopni stroji za delo v kmetijstvu so zelo različni, lahko so vlečeni, polnošeni ali nošeni. Med seboj pa se razlikujejo tudi po tem na katerih površinah se jih uporablja. Za določena dela se uporablja le stroje, ki so konstrukcijsko prilagojeni tako samemu delu kot tudi terenu. Vsi uporabljeni stroji morajo zagotavljati čim varnejše delo. Na priključne stroje se vrtilni moment prenaša s pomočjo kardanske gredi, ki mora biti v prvi vrsti pravilno zaščitena, pomembno pa je tudi da je konstrukcijsko ustrezna glede na moč priključnega stroja.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Zavedati se moramo, da se nesreče ne dogajajo le drugim, pač pa velja enaka nevarnost nesreče za vsakega, ki upravlja s strojno mehanizacijo, torej tudi za nas, če vozimo traktor in traktorske priključke. Pri delu je nujno potrebno upoštevati osnovne varnostne standarde. Zelo pomembno je tudi izobraževanje, ki je namenjeno pridobivanju temeljnih znanj za varno in kvalitetno opravljanje del s stroji. To seveda omogoča pozorno prebiranje primerne literature in pa aktivno sodelovanje na primernih tečajih oz. prikazih dela z določenimi stroji. Posebej ponovno poudarjam nujnost kvalitetnega in rednega vzdrževanja strojev, zlasti sklopov, ki zagotavljajo varnost. Med delom pa seveda nikakor ne smemo pozabiti na varnost vseh drugih oseb, ki se zadržujejo na ali v bližini delovnega območja, še posebej otrok. Le zdravi normalno razvijajoči otroci so lahko porok za uspešno prihodnost kmetije.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembni je vedeti:Da je mogoče delo tehnološko, ekonomsko in varno opravljati, morajo biti stroji varnostno in tehnološko dovršeni, kar pa seveda ne pomeni, da je treba kupiti vedno zgolj in samo zadnji dosežek znanosti. Sama starost strojev je drugotnega pomena, zelo pomembno pa je da so ti stroji ustrezno vzdrževani. V ta namen je potrebno na vsakem kmetijskem gospodarstvu urediti poseben prostor, kjer je mogoče osnovno vzdrževanje strojev.
  • Traktorje kot najpomembnejše pogonske agregate v kmetijstvu je treba primerno vzdrževati in jih oskrbovati. Oskrba je potrebno opravljati glede na posamezne enote in glede na čas uporabe traktorja.
  • Dnevno ali na vsakih deset delovnih ur je na traktorju treba preveriti tekočine, ki so v motorju, hidravliki, elementih transmije in v hladilnem sistemu. Pogonski sklopi, ki so spojeni preko klinastih jermenov, morajo biti primerno napeti, filtri za zrak in gorivo pa dovolj čisti. Le na ta način je mogoče zmanjšati porabo pogonskega goriva. Vsa mazalna mesta na voznih in krmilnih ter gibljivih mestih traktorja, kjer mast ni opazna, je treba namazati.
  • Nadaljnje vzdrževanje je vezano na tedensko ali desetdnevno delo s traktorjem. Obsega že vsa prej navedena vzdrževalna dela, ob tem pa še temeljito čiščenje z visokotlačnim čistilcem in čistili, pregled pritiska v pnevmatikah in spojenost samonosne konstrukcije traktorja ter pregled akumulatorja
  • Po polletnem delu oziroma po 500 do 700 delovnih urah je čas za pregled v pooblaščeni servisni delavnici, kjer preverijo vitalne dele traktorja, varnostne sklope in uredijo vse potrebno za varno in nemoteno nadaljnje delo traktorja.
  • Obisk servisne delavnice je potreben vsaj enkrat letno, če pa to zaradi obsega opravljenih delovnih ur ni potrebno, pa je obisk delavnice nujen po opravljenih 1200 delovnih urah.
  • Traktorji na slovenskih kmetijah so praviloma slabo izkoriščeni saj imajo v povprečju samo od 250 do 500 delovnih ur letno. Klub slabemu izkoristku pa se na osnovno vzdrževanje ne sme pozabiti.
  • Po enem letu je treba zamenjati olje v motorju in opraviti vsa prej omenjena dela. Ostali stroji, ki se uporabljajo na kmetijskih obratih in kmetijah morajo imeti sprotno vzdrževanje, predvsem pa je pomembno nameniti pozornost delovnim elementom, ki se vrtijo in jih je potrebno redno mazati.
  • V primeru poškodb varnostnih elementov, kot so zaščite za kardane, ponjave, zaščitne pločevine in drugo je treba zamenjati poškodovane dele, če je potrebno naravnati, zavariti, priviti ali pa dodati izgubljeni del, da je delo s strojem tudi varnostno popolno. Kljub vsem standardnim varnostnim napotkom za delovno tehnološke zahteve je v Sloveniji večina strojev na kmetijah zelo slabo vzdrževanih.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti:
   Traktor se od ostalih vozil razlikuje v tem, da ima osnovno podprtje v treh točkah. Zaradi tega dejstva in pa tudi zaradi njegovega zelo visokega težišča je potrebno pri delu nameniti zelo veliko pozornosti obnašanju traktorja, še zlasti na neravnem terenu in ko je za traktor pripet priklopnik ali kakšen drug priključni stroj. Velika večina traktorjev ima težo porazdeljeno v razmerju 40/60 kar je relativno dobro, toda traktorji starejše izdelave  imajo slabšo razporeditev teže, in sicer v razmerju 30/70.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Za traktorje je značilno da imajo nizkotlačne pnevmatike z običajnim tlakom v pnevmatikah od 0,8 do 1,6 bara. Pri vrstah traktorjev z zelo ozkimi pnevmatikami, ki so namenjeni obdelavi med vrstami, so pritiski nekoliko večji. Tudi v primeru, da je na prednjem delu traktorja nameščen čelni traktorski nakladalnik tlak v prednjih pnevmatikah večji. Stabilnost traktorja je seveda mogoče povečati z dodatno obtežitvijo z utežmi ali če v pnevmatike natočimo vodo. Osnovni oprijem je odvisen od kotalnega profila pnevmatike, ki je še zlasti pomemben na pogonskih kolesih traktorja. Profil je določen s kotom reber in ta pogojuje možnost samoočiščenja pnevmatik. Pnevmatike imajo dober oprijem s podlago na suhem asfaltu in betonu na ostalih podlagah, kot so zemlja, pesek, mokra trava suha trava in podobno, pa so oprijemi bistveno slabši in zato na njih prihaja do večjih in manjših zdrsov.

  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Da zmanjšamo nevarnost nastanka poškodb moramo biti pri enoosnih traktorjih pozorni na vse varnostne komponente. V primeru da je stroj starejše izvedbe, pa moramo biti pri delu še posebej pozorni, da se znamo prilagoditi terenskim razmeram in smo v dobri fizični in psihični kondiciji. Pri delu s tovrstnimi stroji moramo biti primerno oblečeni in uporabljamo le takšna obuvala, ki omogočajo dobro povezavo z nogo in se dobro primejo podlage.
  • Enoosni traktorji so primerni le za delo na manjših površinah in niso primerni za vožnjo v cestnem prometu. Na njih nameščamo le priključne stroje originalne izvedbe z vsemi osnovnimi varnostnimi standardi. Osebe v slabem fizičnem stanju delo s temi stroji zaradi večjega tveganja po poškodbah dela ne smejo opravljati. Vibracije iz motorja, priključnega stroja in podlage se namreč prenašajo na krmilno drogovje, kar zdravstveno stanje človeka še poslabša, s tem pa se povečajo tudi nevarnosti po poškodbah.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Da so med vrstami traktorjev razlike v uporabni vrednosti, varnostnih elementih in v uporaba pri določenih vrstah dela. Na nakup pa seveda pomembno vpliva tudi nabavna vrednost traktorja. Ko se odločamo za nabavo novega traktorja ali za zamenjavo starega z novim je potrebno pomisliti na naslednje:
  • kakšen bo namen uporabe traktorja oz. kakšna bo proizvodna usmeritev,
   • kakšna je konfiguracija terena (ravninsko področje, gričevnato ali višinsko),
    • kakšna je velikost gospodarstva oz. kakšen je obseg dejavnosti (ekonomika povezana z osnovno varnostjo).
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti : Traktorji imajo lahko štiritaktni dizelski motor, štiritaktni bencinski motor ali dvotaktni bencinski motor. Za opravljanje določenega dela vedno uporabimo stroj z vgrajenim motorjem z značilnostmi, ki ustrezajo našim potrebam. O značilnostih in drugih posebnostih določenih motorjev se je mogoče seznaniti iz same ponudbe proizvajalcev strojev. Še posebej to velja za enoosne traktorje.
  • Lastniki traktorjev morajo pri vzdrževanju motorjev dosledno upoštevati navodila proizvajalca. Zlasti je pomembno servisiranje ter pravilno obremenjevanje motorja in priključevanje primernih priključnih strojev. V praksi se neredko pojavlja, da posamezni lastniki traktorjev za delovanje motorja uporabljajo gorivo, ki je namenjeno uporabi za ogrevanje. Poleg tega, da je to prepovedano in kaznivo, pa lahko predstavlja za določen motor tudi nepopravljivo škodo, zlasti če gre za nove motorje z visokotlačnim vbrizgom.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Avtomatska dvižna kljuka omogoča lažje in varnejše pripenjanje in odpenjanje enoosnih traktorskih priključkov ter zagotavlja varnejšo vožnjo. Zelo pomembno je tudi njeno ustrezno vzdrževanje.
  Kmetijska mehanizacija
  • Pomembno je vedeti: Traktorska kabina ali varnostni lok je nujni del za zagotavljanje večje varnosti pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki. Tako kabina kot tudi lok morata biti primerno vzdrževana, da opravljata svojo funkcijo. Pri nakupu novega traktorja mora traktorska kabina nujno ustrezati vsem standardnim zahtevam, ki so potrebna pri zagotavljanju varnosti upravljalca traktorja v času njegovega dela.
  Kmetijska mehanizacija - delavnica na kmetiji

  Zelo pomembno je da ima vsaka kmetija s strojno opremo, ne glede na njeno velikost, priročno delavnico za sprotno vzdrževanje in oskrbo strojev. Upravljavci strojev si zato morajo pridobiti tudi osnovno tehnično znanje ter pri delu upoštevati osnovne varnostne zahteve. Priročna delavnica mora biti ustrezno opremljena in vzdrževana.
  Slabo opravljena popravila ali vzdrževalna dela imajo lahko tragične posledice, poleg tega pa je pri vzdrževanju opravek tudi z odpadnimi olji in drugimi tekočinami, kar lahko za okolje predstavlja pravo malo ekološko katastrofo.

  Pri zamenjavi tekočin na traktorjih ali priključnih strojih je treba upoštevati osnovne ekološke standarde, kar med drugim pomeni tudi to, da se odpadna olja in hladilne tekočine z embalažo vred vrne dobavitelju. Spuščanje olj in drugih škodljivih snovi v okolje je nedopustno in kaznivo dejanje. Ker je ekološka oz. okoljska ozaveščenost na kmetijah še vedno razmeroma nizka si je z vsemi močmi potrebno prizadevati, da bodo upravljavci strojev upoštevali navedene zahteve.
  -
  Pozitivni učinki se bodo odrazili tako v večji varnosti pri delu kot tudi v manjših finančnih obremenitev na obratu zaradi dragega vzdrževanja. Zaradi malomarnega vzdrževanja strojev in ostalih orodij je praviloma treba krepko seči v denarnico, kakšne pa so posledice po nesreči, ko nekomu odtrga roko si ni težko zamisliti.
  -
  Omeniti je treba nekaj napotkov glede velikosti in opremljenosti priročnih delavnic na obratih za izvajanje osnovnih vzdrževalnih del:
  • velikost delavnice za vzdrževanje in popravila traktorja mora biti vsaj 5,5 x 5 metrov
  • prostor za popravilo samohodnih in drugih kombajnov mora biti vsaj 5,5 x 12 metrov z višino vsaj 4,5 metra.
  Kmetijska mehanizacija - minimalne površine orodij in pribora 
  -
  Tudi pri stalni namestitvi orodij in delovnega pribora v delavnici veljajo določeni napotki za minimalno površino:
   -
  • za delo z varilnim aparatom 1,2 m2,
  • za delo z vrtalnim strojem 0,45 m2,
  • brusilni stroj 0,37 m2, 
  • naprava za stisnjen zrak 1,30 m2, 
  • portalno dvigalo 3m2, 
  • čistilec na visoki tlak  0,95 m2,
  • voziček osnovnega orodja 0,37 m2 
  • poseben prostor za skladiščenje olj in ostalih tekočin 0,85 m2.
  Vsakdo, ki ima stroje si mora urediti tudi prostor za hranjenje orodja za popravila in vzdrževanje ter prostor za hrambo manjših priključkov, ko le-ti niso v uporabi in morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Posebej naj bi bil urejen tudi prostor za osnovno vzdrževanje in oskrbo strojev, kar pa seveda ni nepomemben finančni zalogaj. Pri njegovi ureditvi veljajo določeni standardi:
  • prostor zelo svetel z več različnimi tipi svetil in z ustrezno zaščito zanje,
  • zagotovljena menjava zraka in v primeru, da v prostoru nastajajo škodljivi plini morajo biti v prostoru  ustrezne naprave, ki te pline kontinuirano odvajajo iz delovnega prostora,
  • talni profil izdelan iz termoizolacijskega materiala in materiala, ki ni porozen, da škodljive substance, ki bi prišle v stik s talnim profilom, ne bi škodljivo vplivale na podtalnico. Talni profil mora imeti ustrezen naklon in poseben lovilni jašek z neporoznim vložkom, ki se ga ob zasičenosti lahko zamenja,
   prostor opremljen z električno napeljavo ter z priključnimi napravami z trifaznim tokom,
  • vhod in z njim sistem zapiranja takšen da je mogoč enostaven vstop strojev, prostor pa brez oz. s čim manj pragi. Prav pragi velikokrat onemogočajo normalno delo in manipulacijo pri vzdrževanju strojev,
  • pokrit predprostorom pred delavnico, ki omogoča čiščenje praha, ostankov prsti in drugih organskih nečistoč. Umazanijo, ki izvira od pogonskih goriv in olj pa se očisti v prostoru delavnice, ki ima zato namenjen lovilni jašek, da odpadne tekočine ne gredo nekontrolirano v odtočne cevi in nato v okolje.
  • V domači delavnici se opravljajo predvsem redna in sprotna vzdrževalna dela traktorja in priključnih strojev.
  • Popravila večjih okvar in kompleksnih strojnih sklopov, še zlasti popravila sodobnih traktorjev in priključnih strojev z informacijsko tehnološko podporo pa sodijo v pooblaščene primerno usposobljene in opremljene delavnice, ki tudi garantirajo za opravljene storitve in rezervne elemente.
  Vsekakor je treba omeniti nekaj osnovnih del, ki jih lahko opravi vsak upravljavec kmetijskih strojev v priročni domači delavnici so:
  • Vzdrževanje in mazanje traktorjev v okviru dnevne oskrbe, mesečne in v nekaterih primerih tudi poletne vzdrževalne sheme traktorjev in priključnih strojev,
   nastavitve in priprava strojev in naprav, po nekaterih generalnih obnovah, zlasti v času, ko je delo s traktorjem in priključki manj intenzivno.
  • Ko se stroj dejansko potrebuje je le-ta pripravljen za delo (ni težav pri tekoči oskrbi in izpadov zaradi dotrajanih sklopov ali delov, ki sodijo v potrošnji material),
   popravila in ravnanje poškodovanih strojnih delov ali celo zamenjava z novimi deli v času intenzivnega dela.
  • To so pomembna opravila zlasti s stališča varnosti. Če ni primerne zaščite na gibajočih sklopih traktorjev ali priključnih strojev ali ni primerne privitosti vijakov je to lahko vzrok za hudo nesrečo,
  • zavarovanje in konzerviranje delovnih strojev s primernimi snovmi za čas delovnega mrtvila.
  E-Novice
  Aktualno

  Stik
  an image
  Medpodjetniški Izobraževalni Center
  Sevno 13
   
  8000
  Novo mesto

  Email: centerizobrazbe@gmail.com

  Srebrniče 041616540, Butična tržnica: 059076159
  Učilna okusov Lj. 041786178